Make your own free website on Tripod.com


Konzervativ kompromisszum
(Jegyzetek egy lehetséges programhoz)


Bevallom, csak annyira vagyok konzervativ, amennyire reformpárti, de megpróbálok felvázolni egy olyan programot, amilyet szerintem úgy fejezné ki a konzervativ értékrendet, hogy közben nem sértené nagyobb mértékben mások értékrendjét sem. Tekintsétek vitaalapnak. Mutassátok ki a hibáit, ellentmondásait, és fejtsétek ki, hogy miként lehetne ezeket kijavítani!


Vallás

A konzervativ értékrend alapja a kereszténység. A Tizparancsolat elveit tanitani kellene az iskolában. A bevándorlókkal is alá kellene iratni egy dokumentumot, miszerint ezeket a szabályokat ők is tiszteletben tartják.

Minden vallás egyenértékű és szabadon gyakorolható lenne, de csak addig, amig nem kerül ellentétbe a keresztény értékrenddel és a magyarországi szokásokkal. Például az iszlámot is (amely jelentős kulturális és társadalmi problémák okozója Nyugat-Európában) szabadon lehetne gyakorolni, de csak kis közösségekben. Mecsetet nem lehetne épiteni, nyilvánosan nem lehetne imádkozni, a nőknek európai szokás szerint kellene öltözködniük, és általában véve a nőknek ugyanolyan jogokat kellene biztositani, mint a férfiaknak. (A többi vallással kapcsolatban eddig nem merültek fel ilyen konfliktusok.)

Az egyházakat mint intézményeket nem kellene támogatnia az államnak, és az ún. történelmi egyházaknak sem lennének előjogaik, de nagyvonalúan támogatni kellene minden egyházi karitativ, gyógyitó és oktatási tevékenységet. A személyi jövedelmek mindkét 1 %-át fel lehessen ajánlani az egyházaknak.


Kultúra

Az oktatásban és a kulturális tevékenységekben támogatni kellene a történelmi és néprajzi hagyományok ápolását. Nagyobb súlyt kellene helyezni az értékteremtő személyek tiszteletére (pl. Szent István, IV. Béla, Könyves Kálmán, Mátyás király, Széchenyi István, Deák Ferenc - csakúgy, mint Buddha, Jézus, Mohamed, Jefferson, Gandhi, Albert Schweitzer vagy Calcuttai Szent Teréz).

Gondozni kellene a műemlékeket, önerőből új múzeumokat kellene létrehozni, elevenen kellene tartani a népművészetet és a népi hagyományokat (tiszteletben tartva más népcsoportok és a bevándorlók saját hagyományait is).

Támogatni kellene az értékes művészetet. A művészeti alkotások válogatásában és oktatásában kizárólag az értéket (az esztétikai és humanista értékeket) kellene figyelembe venni.


Erkölcs

Az erkölcsi alapelvek iskolában való tanitásán túl a törvénykezésben is nagyobb fontosságot kellene tulajdonitani a bizonyitható szándéknak, és a rossz szándékú tetteket súlyosabban kellene megitélni.

Az érettségi vizsgán ne csak a tárgyi ismeretet vizsgálják, hanem a tanuló erkölcsi érettségét is. Aki nem képes betartani a társadalmi együttélés normáit, az ne kaphasson érettségi bizonyitványt. Aki megszerezte, de később éretlennek mutatkozik, attól utólag el kellene venni.


Család

A kölcsönös érdekeken és együttműködésen alapuló család a társadalom fontos összetartó ereje. Támogatni kell a gyermeket felelősen vállaló férfi és nő házasságát. A válások száma talán csökkenne, ha bizonyos számú év (10, 20, 30) után valamilyen elismerésben, "prémiumban" részesülnének az egymás mellett kitartó házastársak. Meg kellene erősiteni a házasság előtti tanácsadást, valamint a menetközben jelentkező párkapcsolati problémák pszichológiai kezelését.

A magzat jogait védeni kellene, az abortuszt az egészségügyi problémákra kellene korlátozni. Ugyanakkor a gyermeket nem vállaló szülő helyett más fogadhassa örökbe a megszületendő gyermeket. A magukra maradó csecsemők számára egy külön szervezet keressen befogadó nevelőszülőket!

A homoszexuális párokat a szexuális orientációjuk miatt ne érhesse semmilyen hátrány. Házasságot azonban ne köthessenek, gyermekeket ne nevelhessenek (a gyermek egészséges pszichológiai fejlődése érdekében), de deklarált együttélésüket el kell ismerni, és az özvegyi és öröklési jogokat is biztositani kell a számukra.

A családi vállalkozásoknak nagy az összetartó erejük, ezeket támogatni kellene. Ugyancsak támogatni kellene a családok összefogását vészhelyzetben (pl. hajléktalanság vagy magára maradó családtag esetén). Aki a bajban lévő szüleit, nagyszüleit, testvéreit nem támogatja, az ne is örökölhessen!

A hivatást választó nők a férfiakkal egyenlő eséllyel rendelkezzenek a munkaerőpiacon. Emellett azonban az anyáknak arra is lehetőséget kell adni, hogy a hagyományos anya szerepet is választhassák, ha akarják. Aki otthon marad a gyerekekkel, annak a házastársa kapjon egy családvédelmi pótlékot, hogy az otthon maradó szülő miatt ne kerüljön a család hátrányos helyzetbe. Ez terjedjen ki az apára is, de a kisgyerekek pszichológiai igényeire tekintettel előnyben kellene részesíteni az anyát. A férfiak segítsenek a háztartásban, de őrízzék meg hagyományos szerepüket is. Össze kell hangolni a nők egyenjosúságát a hagyományos családmodell választásának szabadságával.(Jelenleg itt tartok. További szempontokat is fel lehet vetni. A lényeg, hogy feltérképezzük azokat az igényeket, amelyek kompromisszumok árán való biztosítása lehetővé tenné egy normális Magyarország megteremtését és hosszú távú működését.)

MG

Vissza a Vita oldalra